/Files/images/rus_mova_2014.jpg

Результати районного етапу олімпіади з російської мови та літератури - 2015

/Files/images/rosmova/рос.мова 2015.JPGУЧАСНИКИ /Files/images/rosmova/DSC01138.JPGЧЛЕНИ ЖУРІ

Завдання ІІ етапу олімпіади з російської мови та літератури - 2015

/Files/images/rosmova/scan 9-1.jpg/Files/images/rosmova/scan 9-2.jpg/Files/images/rosmova/scan 9-3.jpg/Files/images/rosmova/scan 9-4.jpg/Files/images/rosmova/scan 10-1.jpg/Files/images/rosmova/scan 10-2.jpg/Files/images/rosmova/scan 10-3.jpg/Files/images/rosmova/scan 11-1.jpg/Files/images/rosmova/scan 11-2.jpg/Files/images/rosmova/scan 11-3.jpg/Files/images/rosmova/scan 11-4.jpg

/Files/images/лор.png

Результати районної олімпіади з української мови та літератури - 2015

Завдання ІІ етапу олімпіади з української мови та літератури - 2015

/Files/images/olmpada/scan 71.jpg /Files/images/olmpada/scan 72.jpg/Files/images/olmpada/scan 81.jpg/Files/images/olmpada/scan 82.jpg/Files/images/olmpada/scan 91.jpg/Files/images/olmpada/scan 92.jpg/Files/images/olmpada/scan 101.jpg/Files/images/olmpada/scan 102.jpg/Files/images/olmpada/scan 111.jpg/Files/images/olmpada/scan 112.jpg

ФОТОЗВІТ 08.11.2015

/Files/images/olmpada/DSC00914.JPG /Files/images/olmpada/DSC00889.JPG

Методичні рекомендації

щодо підготовки учнів до ІІ етапу

Всеукраїнської учнівської олімпіади

з української мови та літератури

у 2015/2016 навчальному році

І. Загальні положення

1. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури відбудеться 08 листопада 2015 року на базі ЗОШ №2 м. Ніжин.

2. Початок виконання олімпіадних завдань – 9:00

3. Час виконання олімпіадних завдань учнями 7 класів – 3 астрономічні години, учнями 8 – 11 класів – 4 астрономічні години.

4. Характеристика завдань

Олімпіадні завдання відповідають сучасним вимогам до вивчення української мови та літератури, орієнтовані на лінгвістичну компетентність учнів, їхній інтелектуальний потенціал, неординарність і креативність мислення.

Завдання з української мови вибудовуватимуться в такому форматі: творча робота, синтаксичний аналіз речення (9-11 класи), завдання з розгорнутою відповіддю на теоретичне питання, завдання відкритого типу на конструювання мовних одиниць, виправлення помилок, вибір нормативної форми, редагування речень, тлумачення фразеологізмів, тестові завдання тощо.

Комплект олімпіадних завданьохоплює програмовий матеріал із різних розділів курсу за попередні роки навчання та теми, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади відповідно до чинних навчальних програмдля загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання.

Увага! Оскільки в старших класах уже не вивчаються нові мовні теми, а в 10-11 класах мова викладається за трьома рівнями (стандарту, академічним і профільним), то в 10-11 класах будуть запропоновані завдання за курс 5-9 класів.

Наголошую, що завдання з української літератури для учнів 7-9 класів складено відповідно до чинних у цьому навчальному році програм. Це обумовлено орієнтацією на завдання ІІІ етапу олімпіади.

Для учнів 10–11 класів завдання складатимуться відповідно до програми академічного рівня «Українська література, 10 – 12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Академічний рівень», авт. М.Г.Жулинський, Г.Ф.Семенюк та ін.». Поряд із кожним завданням подано орієнтовну максимальну кількість балів, яку учень може одержати за їх виконання.

Увага! При перевірці та оцінюванні «паспорта» твору необхідно користуватися зразком виконання такого завдання, поданим у посібнику «Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і теоретичний аспекти. Навчально-методичний посібник / Л.І.Кавун, К.В.Таранік-Ткачук, Л.В.Шитик, О.І.Масевря, С.І.Січкар / [за заг. ред. Л.В.Шитик]. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 304 с.» на стор. 291.

/Files/images/409_1.jpg

5. Оцінювання результатів виконання завдань з української мови здійснюється за критеріями, указаними безпосередньо в завданнях.

Здійснюючи перевірку та оцінювання завдань з української мови, слід користуватися «Теоретичним коментарем до завдань з української мови», уміщеним у вищезазначеному посібнику на стор. 37 – 92.

При оцінюванні синтаксичного розбору складного речення слід користуватися схемою (стор.92) та зразком повного синтаксичного розбору складного речення (стор. 288), поданими в цьому ж посібнику.

6. Особливі умови

Звертаю увагу на те, що учням не дозволяється користуватися додатковою літературою (посібниками, довідниками, словниками, текстами художніх творів і статей тощо). У разі використання Інтернет-мережі результати роботи обнуляються.

ІІ. Рекомендації щодо підвищення якості підготовки учнів до олімпіади

Учителям ЗНЗ:

1. При підготовці учнів до участі в олімпіаді особливу увагу приділяти підвищенню рівня мовної культури школярів, зокрема володінню ними орфографічними, орфоепічними, лексичними, стилістичними нормами; визначенню лексичного та граматичного значення загальновживаних слів; вивченню термінологічного апарату з мови, редагуванню текстів, синтаксичному розбору речень і словосполучень.

2. Приділити належну увагу художньо-ідейному аналізу ліричного твору, прищеплювати навички цього аналізу, надавати практичну допомогу учням. Поряд із цим слід систематично підвищувати власний рівень компетентності з цього питання.

3. Оскільки з року в рік найскладнішими для учнів є завдання з теорії літератури та художньо-ідейний аналіз поезії, пропонуємо дотримуватися такого алгоритму підготовки школярів до виконання цих завдань:

- із семикласниками на період проведення олімпіади необхідно повторити відомості з теорії літератури та загальні тенденції розвитку літературного процесу, зосередивши увагу на таких поняттях: художній образ і його види; мистецтво (види мистецтва, функції); фольклор (роди та жанри фольклорних творів, розвиток фольклору в Україні; пісні, що стали народними); своєрідність мистецького відтворення потоку життя (пафос, категорії «прекрасне – потворне», «комічне», «історичне»); сюжет художнього твору та його елементи (експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка); літературні роди, жанри, суміжні жанри (зокрема жанри ліро-епосу); засоби художньої мови (анафора, алегорія, білий вірш, гіпербола, гумор, епітет, постійні епітети, інверсія, іронія, логічний наголос, метафора, персоніфікація, порівняння, риторичні звертання (оклики, питання); сатира, тавтологія, фразеологізм та інші); прозова й віршована мова, строфи.

- із восьмикласниками, окрім вищезазначеного, повторити ще й такі відомості: суспільно-побутові пісні та їх різновиди, коломийки, жартівливі пісні, мистецькі категорії («героїчне», «фантастичне», «пригодницьке», «романтичне», «автобіографічне», «символ», «художня деталь», «контраст», «мотив у художньому творі»), композиція художнього твору (сюжетні й позасюжетні елементи), засоби гумористичного зображення, ідея художнього твору, балада, повість-притча, новела, алегоричний образ, ліричний герой.

- із дев’ятикласниками, окрім матеріалу, вивченого в 5 – 8 класах, поглибити знання про думу, історичну пісню, філософську лірику, силабо-тонічне віршування (види рим, римування, стопи, віршовий розмір, ямб, хорей, спондей, пірихій, дактиль, амфібрахій, анапест), драму, комедію, трагікомедію, антитезу, іронію.

- із десятикласниками, окрім вищевказаного, особливу увагу приділити формам зображення дійсності, змісту й формі художнього твору, його проблемам, видам пафосу, засобам творення образу людини, способам передачі змісту твору, художнім засобам і прийомам (метонімія, синекдоха, оксюморон, літота, епіфора, асонанс, алітерація, багатосполучниковість, безсполучниковість, паралелізм, градація, паронімія), системі віршування (силабічна, тонічна, силабо-тонічна), особливим різновидам віршових розмірів (олександрійський вірш і гекзаметр), основним стильовим течіям, методам та їх жанрам (бароко, класицизм, просвітительський реалізм, сентименталізм, романтизм, реалізм, критичний реалізм), літературним напрямам, системам, періодизації української літератури.

- з одинадцятикласниками, окрім вивченого в 5-10 класах, необхідно повторити ще й хронологічну канву українського літературного життя ХІХ – початку ХХ століть, поняття про літературний процес; повість, роман та їх різновиди; багатоголосся, лірику та її жанри, цикл, поетичний епос, терцину, драматичну поему, драму-феєрію, драматичний етюд, неоромантизм, натуралізм, психологізм, проблематику твору, модернізм, імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неореалізм, художній стиль письменника, фемінізм, некролог, богему, сугестивність, пантеїзм, художній простір і художній час, художні деталі.

З метою якісної підготовки учнів до ІІ етапу олімпіади рекомендуємо під час цього процесу використовувати таку навчально-методичну літературу:

Українська мова

7 клас:

· О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов. Рідна мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак - ЕКО, 2007.

· С.Я.Єрмоленко, В.Т.Сичова. Рідна мова. Підручник для 7 класу. – К.: Грамота, 2007.

· М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко, А.І.Ляшкевич, С.А.Омельчук. Рідна мова. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.

8 клас:

· О.П.Глазова, Ю.Б.Кузнецов. Рідна мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак - ЕКО, 2008.

· В.В. Заболотний, О.В. Заболотний. Рідна мова. Підручник для 8 класу. – К.: Генеза, 2008.

· М.І.Пентилюк, І.В.Гайдаєнко, А.І.Ляшкевич. Рідна мова. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

9 клас:

· Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2009;

· Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009;

· Заболотний О.В., Заболотний В.В. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009;

· Пентилюк М.І, Гайдаєнко І.В. та ін. Українська мова. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

10 клас:

· Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Українська мова. Академічний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак-Еко, 2010.

· Плющ М.Я., Тихоша В.І., Караман С.О., Караман О.В. Українська мова. Профільний рівень. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2010.

11 клас:

· Караман С.О., Караман О.В., Плющ М.Я, Тихоша В.І. Українська мова. Підр. для 11 кл. загальноосвітніх навч. закл. з навчанням укр. мовою: акад. рівень, проф. рівень. – К.: Освіта, 2011.

Українська література

7 клас:

· Міщенко О.І. Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2007.

· Авраменко О.М., Шабельникова Л.П. Українська література. Підручник для 7 класу. – К.: Грамота, 2007.

· Слоньовська О.В. Українська література. Підручник для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2007.

8 клас:

· Цимбалюк В.І. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

· Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Підручник для 8 класу. – К.: Грамота, 2008.

· Слоньовська О.В. Українська література. Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2008.

9 клас:

· Авраменко О.М., Дмитренко Г.К. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Грамота, 2009.

· Міщенко О.І. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.

· Пахаренко В.І. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Генеза, 2009.

· Ткачук М.П., Сулима М.М., Смілянська В.Л. Українська література. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2009.

10 клас:

· Авраменко О.М., Пахаренко В.І. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Грамота, 2010.

· Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., ВашківЛ.П., Плетенчук Н.С. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Освіта, 2010.

· Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., ВашківЛ.П., Плетенчук Н.С. Українська література. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Профільний рівень. – К.: Освіта, 2010.

11 клас:

· Семенюк Г.Ф., Ткачук М.П., Слоньовська О.В., Гром’як Р.Т., ВашківЛ.П., Плетенчук Н.С. Українська література. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту, академічний рівень. – К.: Освіта, 2011.

Довідники, посібники

1. Олімпіада з української мови та літератури: нормативний, навчально-методичний і теоретичний аспекти. Навчально-методичний посібник / Л.І.Кавун, К.В.Таранік-Ткачук, Л.В.Шитик, О.І.Масевря, С.І.Січкар / [за заг. ред. Л.В.Шитик]. – Тернопіль: Мандрівець, 2013. – 304 с.

2. Авраменко О.М., Блажко М.Б. Українська мова та література. Довідник. Завдання в тестовій формі. 2 частини. – К.: Грамота, 2012.

3. Глазова О.П. Українська орфографія. Навчальний посібник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.

4. Глазова О.П. Українська пунктуація. Навчальний посібник. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2008.

5. Гнатюк Л.П, Бас-Кононенко О.В. Українська мова. Навч. посіб.– К.: Знання-Прес, 2006.

6. Гринчишин Д., Капелюшний А., Сербенська О., Терлак З. Словник-довідник з культури української мови. – Л.,1996.

7. Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення. – Х., 2002.

8. Зубков М.Г. Українська мова. Універсальний довідник. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2008.

9. Лобода В.В., Скуратівський Л.В. Українська мова в таблицях. Довідник. – К.: Вища школа, 1993.

10. Новий довідник. Українська мова. Українська література. – К.: Казка, 2009.

11. Пахаренко В.І. Шкільне шевченкознавство. Навчальний посібник. – Черкаси: Брама-Україна, 2007.

12. Погрібний М. Українська літературна вимова. – Дніпропетровськ, 1992.

13. Серія «Тест-контроль». Українська мова та література. 5-11 кл. видавництва «Весна».

14. Сучасна українська літературна мова. Підручник / М.Я.Плющ. – К.: Вища школа, 2003.

15. Тєлєжкіна О.О. Говоримо та пишемо українською правильно і красиво.– Х.: Вид. група «Основа», 2010.

16. Українська мова. Практичний довідник / укладач Попко О.Г. – Харків: ФОП Співак Т.К.., 2008.

17. Українська мова та література. Комплексна підготовка: навч. посіб./ [Ломакович С.В та ред.].– Х.: Факт, 2011.

18. Українська мова та література. Репетитор / Жовтобрюх В.Ф., ПаращичВ.В. – Х.: Веста, 2010.

19. Українська мова. Тести. 5-12 класи. Посібник/ за ред.. Н.В.Гуйванюк. – К.: Видавничий центр «Академія», 2007.

20. Шульжук К.Ф. Синтаксис української мови. Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004.

Сайти повнотекстових ресурсів


UkrLib

(Адреса: http://ukrlib.com.ua) Найбільша в Інтернеті бібліотека української літератури, яка також включає велику кількість біографій українських письменників, рефератів і творів. Мета сайту – зробити українську літературу доступною для всіх, хто бажає її читати.

Бібліотека української поезії

(Адреса: http://poetry.uazone.net) Сайт містить народні та сучасні пісні, а також переклади світової поезії. Сайт регулярно поновлюється. Сторінок на сайті – 15475, поетів – 329. Персони митців згруповано за такими розділами: «Класичний період (ХУІІ-ХІХ ст.)», «Перша половина XX ст.», «Поезія 1940-60-х років», «Поезія 190-80-х років», «Поезія 1990-х років і XXI століття», «Переклади», «Народні пісні», «Сучасні пісні».

Просвіта

(Адреса: http://www.intemet.net/lib) Електронна бібліотека українських творів. На сайті розміщено велику кількість художніх творів українських письменників, біографічний матеріал, реферати, є пошук та посилання на інші подібні сайти.

Бібліотека «Українського міста» (Чикаго)

(Адреса: http://ukrtown.com/library) Бібліотека української класики, історії, пропонується перекладна література і фантастика. Обсяг зібрання невеликий.

Сучасна українська література

(Адреса: http://ukrlit.kma.mk.ua) На сайті розміщено твори сучасних авторів, критичні та літературознавчі матеріали.

Українська бібліотека

(Адреса: http://www.lib.org.ua) Електронна бібліотека, де систематизовано дані з різних галузей. Бібліотека має такі розділи: суспільні науки, політика, економіка, історія, культура, біографії, релігія, теологія, права людини.

Український центр

(Адреса: http://www.ukrcenter.com) Бібліотека, де представлено твори і українських, і зарубіжних авторів, фольклорні твори, наукові праці та дослідження в галузі української мови. Виокремлено розділ поезій про українську мову.

Бібліотека української літератури

(Адреса: http://books.ms.km.ua) На цьому сайті представлено твори репресованих авторів.

Українська класика, рукописи, стародруки

(Адреса: http://www.nbuv.gov.ua/eb/ukr.html) Містить такі видання: «Енеїда» Івана Котляревського, твори Тараса Шевченка, Миколи Гоголя, Михайла Петренка, Панаса Мирного, Івана Франка, Михайла Коцюбинського, Київські глаголичні листки (X ст.), Пересопницьке Євангеліє (1556-1561), Львівський Апостол.

Бібліотека на Меті

(Адреса: http://lib.meta/ua) та Мережева бібліотека української літератури.

(Адреса: http://www.ukrlib.km.ru) Найбільші в Інтернеті бібліотеки української літератури, де подано велику кількість біографій українських прозаїків і поетів, рефератів і творів.

Кiлькiсть переглядiв: 1787

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.